बंद

उपजिल्हाधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग, मुंबई शहर

2 रा मजला, सामान्य शाखा, डी. डी. इमारतचे कार्यालय, जिल्हाधिकारी मुंबई शहर, जुने कस्टम हाउस, फोर्ट, मुंबई - 400 001

ईमेल : dycoll[dot]gen[dot]mumbaicity[at]gmail[dot]com
पदनाम : उपजिल्हाधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग, मुंबई शहर
दूरध्वनी : 022-22664238