बंद

कोंकण विभागातील स्वीय सहायक/ लघुलेखक उच्चश्रेणी / लघुलेखी निम्नश्रेणी (गट ब -अराजपित्रत) यांची दिनांक 01.01.2021 रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठता यादी

कोंकण विभागातील स्वीय सहायक/ लघुलेखक उच्चश्रेणी / लघुलेखी निम्नश्रेणी (गट ब -अराजपित्रत) यांची दिनांक 01.01.2021 रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठता यादी
शीर्षक तारीख View / Download
कोंकण विभागातील स्वीय सहायक/ लघुलेखक उच्चश्रेणी / लघुलेखी निम्नश्रेणी (गट ब -अराजपित्रत) यांची दिनांक 01.01.2021 रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठता यादी 16/03/2022 पहा (3 MB)