बंद

कार्यालयीन आदेश

Filter Document category wise

फिल्टर

कार्यालयीन आदेश
शीर्षक तारीख View / Download
माझगाव महसूल विभाग भु क्र. 3/534 भोगवटदार वर्ग – 1 बाबतचे अंतिम आदेश 08/04/2024 पहा (1 MB)
माझगाव विभाग C.S. क्र. 550 भोगवटदार वर्ग II. अंतिम आदेश 08/04/2024 पहा (2 MB)
जन्म मृत्यू नोंदणी अधिनियम १९६९ व राज्यपत्र जन्ममृत्यु नोंदणी सुधारणा कायदा ,२०२३ मधील कलम 11 (2) व अन्वये आदेश 15/03/2024 पहा (1 MB)
विशेष कार्यकारी अधिकारी नियुक्ती बाबत 14/03/2024 पहा (233 KB)
विशेष कार्यकारी अधिकारी पदी नेमणूक – महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक- कोकण विभागीय पुरवणी 05/03/2024 पहा (147 KB)
जन्म मृत्यू नोंदणी अधिनियम १९६९ व राज्यपत्र जन्ममृत्यु नोंदणी सुधारणा कायदा ,२०२३ मधील कलम 11 (2) व अन्वये आदेश 22/02/2024 पहा (1 MB)
ध्वनीक्षेपक व ध्वनीवर्धक यांच्या वापराबाबत सुट देणेबाबत -2024 14/02/2024 पहा (1 MB)
जन्म मृत्यू नोंदणी अधिनियम १९६९ व राज्यपत्र जन्ममृत्यु नोंदणी सुधारणा कायदा ,२०२३ मधील कलम 11 (2) व अन्वये आदेश 18/01/2024 पहा (602 KB)
ध्वनिक्षेपक व ध्वनीवर्धक यांच्या वापराबाबत सूट देणेबाबत 20/10/2023 पहा (888 KB)
ध्वनी क्षेपक व ध्वनिवर्धक वापराबाबत सुट देणे.(आदेश- दिनांक 29 सप्टेंबर,2023) – ईद – ए – मिलाद 27/09/2023 पहा (1 MB)