बंद

इतर

Filter Document category wise

फिल्टर

इतर
शीर्षक तारीख View / Download
लाउडस्पेकर आणि ध्वनी सामग्रीच्या वापरासाठी सूट 17/02/2020 पहा (877 KB)
अंतिम ज्येष्ठता यादी नाईक / सूचना सर्व्हर / डॅफर बॅन्ड 2020 13/02/2020 पहा (520 KB)
अंतिम ज्येष्ठता यादी शिपाई 2020 13/02/2020 पहा (2 MB)
अंतिम ज्येष्ठता यादी ड्रायव्हर 2020 13/02/2020 पहा (395 KB)
जिल्हा सेतू सोसायटी चे लेखा परीक्षण करण्याबाबत…(आर्थिक वर्ष सन २०१२-१३, सन २०१३-१४, सन २०१४-१५, सन २०१५-१६, सन २०१६-१७, सन २०१७-१८ व सन २०१८-१९ ) 10/02/2020 पहा (270 KB)
दिनांक 01/01/2020 रोजी स्टेनो टायपिस्टची अंतिम ज्येष्ठता यादी 10/02/2020 पहा (444 KB)
दि. 01/01/2020 रोजी लिपीक संवर्गाची अंतिम ज्येष्ठता यादी 05/02/2020 पहा (4 MB)
कायदा अधिकारी, वर्ग अ (कराराचा आधार) या पदासाठी पात्र उमेदवारांची यादी जाहीर करणे 03/02/2020 पहा (564 KB)
सार्वजनिक लिलाव नोटीस एमपीआयडी प्रकरण क्रमांक ०5/२००० आणि / 36/२००4 31/01/2020 पहा (235 KB)
मुंबईच्या सीझेडएमपीच्या मसुद्याची नोंद 22/01/2020 पहा (253 KB)