इतर

इतर
शीर्षक तारीख View / Download
लिलाव विक्री नोटीस- पवनीदेवी प्रसन्न भाव योजना व निकिता एंटरप्राइज 14/08/2019 पहा (9 MB)
01.01.2019 रोजी स्टेनो टायपिस्ट विभागीय स्तरीय ज्येष्ठतेची अंतिम यादी 06/08/2019 पहा (923 KB)
स्टेनो एल.जी. एच.जी. कोकण विभागीय स्तरीय ज्येष्ठता अंतिम यादी ०१.०१.२०१9 रोजी 06/08/2019 पहा (2 MB)
लिलाव विक्रीची नोटीस-समीर आंतरराष्ट्रीय मॅन्युफॅक्चरिंग अँड ट्रेडिंग पीव्हीटी लि 31/07/2019 पहा (9 MB)
कलम 21 (1) (4) सूचना पहा (992 KB)
अव्वल कारकून संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची कोकण विभागीय स्तरावरील दि.०१.०१.२०१८ (दि.०१.०१.२०१७ ते ३१.१२.२०१७ या कालावधीची)रोजीची अंतिम ज्येष्ठता यादी 17/07/2019 पहा (4 MB)
कार्यालयीन कामकाजाकरीता संगणक/प्रिंटरसाठी सामुग्री ई. करीता दरपत्रके मागविणेबाबत 19/07/2019 पहा (572 KB)
अव्वल कारकून संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची जिल्हा व विभागीय पातळीवरील दि.०१.०१.२०१९ (दि.०१.०१.२०१६ ते ३१.१२.२०१८ या कालावधीची)रोजीची अंतिम ज्येष्ठता यादी 15/07/2019 पहा (1 MB)
जाहीर लिलाव नोटीस 12/07/2019 पहा (952 KB)
विविध सरकारी संस्था (2011 ते 201 9) यांना वाटप करण्यात आलेली जमीन पहा (1 MB)