बंद

जिल्हाधिकारी कार्यालय

कोणाचे कोण विभागनुसार

फिल्टर

जिल्हाधिकारी कार्यालय
परिचय चित्र नाव पदनाम ईमेल दूरध्वनी फॅक्स पत्ता
छायाचित्र उपलब्ध नाही जिल्हाधिकारी व जिल्हा दंडाधिकारी जिल्हाधिकारी व जिल्हा दंडाधिकारी collector[dot]mumbaicity[at]maharashtra[dot]gov[dot]in 022-22662440 जिल्हाधिकारी व जिल्हा दंडाधिकारी कार्यालय, जुने कस्टम हाउस, फोर्ट, मुंबई - 400 001
छायाचित्र उपलब्ध नाही अपर जिल्हाधिकारी अपर जिल्हाधिकारी addcollmumbaicity[at]gmail[dot]com 022-22610013 पहिला मजला, जिल्हाधिकारी मुंबई शहर कार्यालय, जुने कस्टम हाउस, फोर्ट, मुंबई - 400 001
छायाचित्र उपलब्ध नाही निवासी उप जिल्हाधिकारी निवासी उप जिल्हाधिकारी rdcmumbaicity[at]gmail[dot]com 022-22670656 पहिला मजला, जिल्हाधिकारी मुंबई शहर कार्यालय, जुने कस्टम हाउस, फोर्ट, मुंबई - 400 001
छायाचित्र उपलब्ध नाही अधीक्षक, शहर सर्वेक्षण आणि जमीन नोंद, जिल्हाधिकारी कार्यालय, मुंबई शहर अधीक्षक, शहर सर्वेक्षण आणि जमीन नोंद, जिल्हाधिकारी कार्यालय, मुंबई शहर cts[dot]rev[dot]mumbaicity[at]gmail[dot]com 022-22662234 पहिला मजला, जिल्हाधिकारी मुंबई शहर कार्यालय, जुने कस्टम हाउस, फोर्ट, मुंबई - 400 001
छायाचित्र उपलब्ध नाही उपजिल्हाधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग, मुंबई शहर उपजिल्हाधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग, मुंबई शहर dycoll[dot]gen[dot]mumbaicity[at]gmail[dot]com 022-22664238 2 रा मजला, सामान्य शाखा, डी. डी. इमारतचे कार्यालय, जिल्हाधिकारी मुंबई शहर, जुने कस्टम हाउस, फोर्ट, मुंबई - 400 001
छायाचित्र उपलब्ध नाही उपजिल्हाधिकारी (अति./ निष्का.) धारावी, मुंबई शहर उपजिल्हाधिकारी (अति./ निष्का.) धारावी, मुंबई शहर dyencdharavi01[at]gmail[dot]com 022-22624740 तळमजला, (अति./ निष्का.) धारावी विभाग, जिल्हाधिकारी मुंबई शहराचे कार्यालय, जुने कस्टम हाउस, फोर्ट, मुंबई - 400 001
छायाचित्र उपलब्ध नाही उपजिल्हाधिकारी (अति./ निष्का.) कुलाबा, मुंबई शहर उपजिल्हाधिकारी (अति./ निष्का.) कुलाबा, मुंबई शहर dycollcolaba[at]yahoo[dot]in 022-22664788 चौथा मजला, उपजिल्हाधिकारी, (को.लि.) कुलाबा शाखा, डी डी. जिल्हाधिकारी मुंबई शहराचे कार्यालय, जुने कस्टॅम हाऊस, फोर्ट, मुंबई - 400 001
छायाचित्र उपलब्ध नाही उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन, मुंबई शहर उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन, मुंबई शहर dycollectorlandacqmum[at]gmail[dot]com 022-22641411 1 ला मजला, जमीन अधिग्रहण शाखा, डी. डी जिल्हाधिकारी मुंबई शहराचे कार्यालय, जुने कस्टम हाउस, फोर्ट, मुंबई - 400 001
छायाचित्र उपलब्ध नाही उपजिल्हाधिकारी, मनोरंजन कर, मुंबई शहर उपजिल्हाधिकारी, मनोरंजन कर, मुंबई शहर entmumbaicity[at]yahoo[dot]in 022-22660385 तिसरा मजला, जिल्हाधिकारी मुंबई शहर कार्यालय, जुने कस्टम हाउस, फोर्ट, मुंबई - 400 001
छायाचित्र उपलब्ध नाही उपजिल्हाधिकारी, निवडणूक, मुंबई शहर उपजिल्हाधिकारी, निवडणूक, मुंबई शहर electionmumbaicity[at]gmail[dot]com 022-22613264 तिसरा मजला, जिल्हाधिकारी मुंबई शहर कार्यालय, जुने कस्टम हाउस, फोर्ट, मुंबई - 400 001