Close

KUNBI MARATHA RECORDES

जिल्हाधिकारी कार्यालय , मुंबई शहर
बृहमुंबई महानगरपालिका
भायखळा कारागृह
मुंबई मध्यवर्ती कारागृह
राज्य उत्पादन शुल्क विभाग मुंबई शहर
राज्य शिक्षण विभाग
लोहमार्ग पोलीस
वस्तु व सेवा कर विभाग, मुंबई शहर
शिक्षण निरीक्षक कार्यालय, दक्षिण विभाग
न्याय व विधी विभाग
पोलीस आयुक्त कार्यालय मुबई शहर
मंत्रालय महाराष्ट्र राज्य
सह जिल्हा निबंधक वर्ग-1 मुंबई शहर
भूमापन व भूमि अभिलेख शाखा ( फेरफार नोंदवही )
Directorate of Accounts & Treasuries
नोंदणी उपमहानिरीक्षक, मुंबई विभाग
मुंबई मध्यवर्ती कारागृह
मराठी भाषा विभाग क्षेत्रिय कार्यालय
कामगार उपआयुक्त, मुंबई शहर
मुंबई महानगरपालिका शिक्षण विभाग मनपा प्राथमिक, माध्यमिक, खाजगी अनुदानित विनाअनुदानित शाळा.